Matthew Bishop
Fellowship, Marcom
Sorenson Impact Center
matthew.bishop@sorensonimpact.com